REGULAMIN korzystania ze strony internetowej lideropiniiklientow.pl, firmowanej przez Europejski Instytut Badania Jakości, który jest marką współpracującą z firmami Cyberlog Ltd oraz Solidbrand sp. z o.o. Firma Cyberlog Ltd - to spółka zarejestrowania w Wielkiej Brytanii, 220c Blythe Road, London, W14 0HH, Numer firmy: 08692069. Przedstawicielem Europejskiego Instytutu Badania Jakości na Polskę jest firma Solidbrand sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, ul. Idzikowskiego 44K, nr KRS: 0000877663, NIP: 9562365800, REGON: 387919364, zarządzająca stroną lideropiniiklientow.pl oraz obsługująca sprawy techniczne związane z certyfikatami w Polsce.

1. Firma/Uczestnik, zwany dalej Usługobiorcą, jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem przed skorzystaniem z naszych usług i dostosowania się do jego postanowień.

2.Weryfikacja firmy po wypełnieniu wstępnego formularza drogą elektroniczną jest bezpłatna.
W przypadku pozytywnej weryfikacji przesyłamy na podany adres e-mail niezobowiązującą ofertę zakupu certyfikatu z rezultatami analizy.
W przypadkach wymagających dodatkowych wyjaśnień zastrzegamy sobie możliwość kontaktu telefonicznego w tym celu.
Przesłanie formularza lub informacji z akceptacją oferty poprzez drogę elektroniczną lub podanie danych i wyrażenie zgody na umowę przez telefon stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty. Końcowa umowa zostaje zawarta z firmą Solidbrand spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Toruniu, ul. Idzikowskiego44K, nr KRS: 0000877663, NIP: 9562365800, REGON: 387919364, która to firma zobowiązuje się do nadzorowania produkcji i wysyłki certyfikatu.
Umowa nie odnawia się automatycznie, nie wysyłamy żadnych innych faktur poza uzgodnionymi.
Stosujemy zasady biznesowego fair play.

3. Przedmiotem usługi jest weryfikacja opinii klientów na temat firmy zgłoszonej przez Uczestnika oraz w przypadku pozytywnego rezultatu, czyli osiągnięcia poziomu opinii minimum 4,5 średniej ważonej na podstawie analizy opinii z wybranych portali internetowych oraz wyprodukowanie i przesłanie certyfikatu papierowego z logo programu wraz z hologramem. Cena za tę usługę wynosi 269 zł brutto. Każdy dodatkowy duplikat certyfikatu kosztuje 50 zł brutto plus koszty wysyłki 20 zł brutto (chyba, że duplikaty zostaną zamówione przy pierwszej przesyłce wraz z oryginałami, wtedy nie ma dodatkowych kosztów wysyłki).
Certyfikat może otrzymać wyłącznie firma, która uzyskała średnią ważoną minimum 4,5 na 5 możliwych punktów opinii Klientów. Dodatkowo firma musi spełnić warunki z naszej wewnętrznej, niejawnej procedury kwalifikacyjnej. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyznania Certyfikatu bez podania przyczyn.
Wyłącznym właścicielem znaku towarowego Lider Opinii Klientów jest spółka Cyberlog Ltd. Jest ona także odpowiedzialna za weryfikację zgłaszanych firm do certyfikatu Lider Opinii Klientów.
Wykorzystywanie znaku bez zezwolenia spółki jest zabronione. Tylko firmy, które uzyskały certyfikat, mogą umieszczać znak programu na swojej stronie internetowej.
Nie pobieramy żadnych dodatkowych opłat nieujętych w regulaminie, nie wystawiamy faktur cyklicznych.
Możesz mieć pewność naszej uczciwości.
Działamy od prawie 10 lat.


4. Wszystkie ceny podawane w ofercie są cenami brutto.
Za usługi można zapłacić z góry, przy pomocy płatności on-line lub przy odbiorze przesyłki przez kuriera.

5. Maksymalny termin realizacji zleconych usług wynosi 14 dni roboczych, ale na ogół certyfikat zostaje dostarczony w ciągu 2 dni roboczych od akceptacji.

6. Po dokonaniu zamówienia nie ma możliwości rezygnacji z usługi lub zwrotu materiałów w ciągu 14 dni, gdyż certyfikat jest spersonalizowany, zawiera trwale naniesioną nazwę firmy.

7. Płatności on-line są obsługiwane przez firmę Cashbill S.A. ul. Sobieskiego 2, 40-082, Katowice, nr telefonu infolinii Cashbill S.A.: 32 438 45 00, adres strony internetowej: https://cashbill.pl

8. Usługi kurierskie związane z wysyłką materiałów reklamowych realizowane są za pomocą firmy kurierskiej DPD (dpd.com.pl).

9. Zasady składania reklamacji:
- reklamacje będą przyjmowane wyłącznie w formie elektronicznej na adres mailowy info@lideropiniiklientow.pl, w terminie 14 dni od daty realizacji usługi
- reklamacje będą rozpatrywane indywidualnie w ciągu 30 dni od daty ich otrzymania
- reklamacja powinna zawierać następujące elementy: dane kontaktowe osoby reklamującej (nazwa Firmy, imię i nazwisko, telefon, adres mailowy), opis reklamowanej usługi, powód reklamacji i uzasadnienie
- powodem reklamacji nie mogą być sytuacje/zdarzenia niezależne od Usługodawcy
- reklamacje nie będą rozpatrywane w przypadku osób wobec których Usługodawca ma roszczenia finansowe.

10. Sądami właściwymi do rozpatrywania sporów związanych z weryfikacją, są sądy angielskie, właściwe do siedziby firmy Cyberlog Ltd, natomiast za fizyczną produkcję i wysyłkę certyfikatów odpowiada firma Solidbrand sp. z o.o., w związku z czym podlega jurysdykcji polskiej.

11. Do rozstrzygania sporów w pierwszej kolejnosci zostaną użyte instytucje pozasądowe polubownego rozstrzygania sporów.