REGULAMIN korzystania ze strony internetowej lideropiniiklientow.pl, firmowanej przez Europejski Instytut Badania Jakości, który jest marką będącą własnością firmy Cyberlog Ltd - spółka zarejestrowania w Wielkiej Brytanii, 220c Blythe Road, London, W14 0HH, Numer firmy: 08692069. Przedstawicielem Europejskiego Instytutu Badania Jakości na Polskę jest firma Solidbrand sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, ul. Rabiańska 17/31, nr KRS: 0000877663, NIP: 9562365800, REGON: 387919364, zarządzająca stroną lideropiniiklientow.pl

1. Firma/Uczestnik, zwany dalej Usługobiorcą, jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem przed skorzystaniem z naszych usług i dostosowania się do jego postanowień.

2. Przesłanie formularza pocztą elektroniczną lub podanie danych i wyrażenie zgody na umowę przez telefon stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty. Umowa zostaje zawarta z firmą Solidbrand spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Toruniu, ul. Rabiańska 17/31, nr KRS: 0000877663, NIP: 9562365800, REGON: 387919364, zwanej dalej Usługodawcą.

3. Przedmiotem usługi jest weryfikacja opinii klientów na temat firmy zgłoszonej przez Uczestnika oraz w przypadku pozytywnego rezultatu, czyli osiągnięcia poziomu opinii minimum 4,5 średniej ważonej na podstawie analizy opinii z wybranych przez Usługodawcę portali internetowych oraz wyprodukowanie i przesłanie 2 nalepek i certyfikatu papierowego z logo programu. Cena za tę usługę wynosi 200 zł + VAT 23% - czyli 246 zł brutto. Każdy dodatkowy duplikat certyfikatu lub nalepki kosztuje 50 zł brutto plus koszty wysyłki 30 zł brutto (chyba, że duplikaty zostaną zamówione przy pierwszej przesyłce wraz z oryginałami, wtedy nie ma dodatkowych kosztów wysyłki).
Certyfikat może otrzymać wyłącznie firma, która uzyskała średnią ważoną minimum 4,5 na 5 możliwych punktów opinii Klientów. Dodatkowo firma musi spełnić warunki z naszej wewnętrznej, niejawnej procedury kwalifikacyjnej. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyznania Certyfikatu bez podania przyczyn.
Wyłącznym właścicielem znaku towarowego Lider Opinii Klientów jest spółka Cyberlog Ltd. Wykorzystywanie znaku bez zezwolenia spółki jest zabronione. Tylko firmy, które uzyskały certyfikat, mogą umieszczać znak programu na swojej stronie internetowej.

4. Wszystkie ceny podawane w ofercie są cenami brutto. Usługodawca jest płatnikiem podatku VAT. Za usługi można zapłacić z góry, przy pomocy płatności on-line lub przy odbiorze przesyłki przez kuriera.

5. Maksymalny termin realizacji zleconych usług wynosi 30 dni roboczych.

6. Po dokonaniu zamówienia nie ma możliwości rezygnacji z usługi lub zwrotu materiałów w ciągu 14 dni, gdyż certyfikat jest spersonalizowany, zawiera trwale naniesioną nazwę firmy.

7. Płaności on-line są obsługiwane przez firmę Cashbill S.A. ul. Sobieskiego 2, 40-082, Katowice, nr telefonu infolinii Cashbill S.A.: 32 438 45 00, adres strony internetowej: https://cashbill.pl

8. Usługi kurierskie związane z wysyłką materiałów reklamowych realizowane są za pomocą firmy kurierskiej DPD (dpd.com.pl).

9. Zasady składania reklamacji:
- reklamacje będą przyjmowane wyłącznie w formie elektronicznej na adres mailowy info@lideropiniiklientow.pl, w terminie 14 dni od daty realizacji usługi
- reklamacje będą rozpatrywane indywidualnie w ciągu 30 dni od daty ich otrzymania
- reklamacja powinna zawierać następujące elementy: dane kontaktowe osoby reklamującej (nazwa Firmy, imię i nazwisko, telefon, adres mailowy), opis reklamowanej usługi, powód reklamacji i uzasadnienie
- powodem reklamacji nie mogą być sytuacje/zdarzenia niezależne od Usługodawcy
- reklamacje nie będą rozpatrywane w przypadku osób wobec których Usługodawca ma roszczenia finansowe.

10. Sądami właściwymi do rozpatrywania sporów, są sądy angielskie, właściwe do siedziby Usługodawcy.

11. Do rozstrzygania sporów w pierwszej kolejnosci zostaną użyte instytucje pozasądowe polubownego rozstrzygania sporów.